Algemene voorwaarden

Studio Rabona
BTW BE 0759.881.766

Rabona Digital
BTW BE 1005.219.809

Definities

Dienstverlener: Verwijst in dit document naar Studio Rabona voor productiegerelateerde diensten en naar Rabona Digital voor digitale marketingdiensten.
Klant: De persoon of entiteit die zich inschrijft voor de diensten van de Dienstverlener.
Overeenkomst: Elke formele afspraak tussen de Klant en de Dienstverlener voor de levering van diensten.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, contracten, werkzaamheden, en leveringen van Dienstverlener, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

Offertes en contracten

Alle offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de schriftelijke bevestiging van de Klant de Dienstverlener heeft bereikt of zodra de Dienstverlener met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Uitvoering van de diensten

De Dienstverlener verplicht zich tot het naar beste vermogen uitvoeren van de verleende opdrachten.
De Klant zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan de Dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan de Dienstverlener worden verstrekt.

Wijzigingen en annuleringen

Wijzigingen in de overeenkomst moeten altijd schriftelijk worden overeengekomen. Mogelijke extra kosten door wijzigingen worden aan de Klant doorberekend.
Bij annulering van de overeenkomst door de Klant, kunnen reeds gemaakte kosten en gederfde inkomsten aan de Klant worden gefactureerd.

Betalingen

Betalingsvoorwaarden zijn als vermeld op de factuur, of anders 30 dagen na factuurdatum.
Bij te late betaling kan Dienstverlener wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Dienstverlener is beperkt tot het bedrag dat door een eventueel aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
De Dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, zoals winstderving of gevolgschade.

Intellectueel eigendom

Alle door de Dienstverlener gecreëerde werken, waaronder begrepen teksten, beelden en software, zijn eigendom van de Dienstverlener.

Privacy

Persoonlijke gegevens van de Klant die worden verzameld in het kader van de overeenkomst worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de Klant.

Slotbepalingen

Op alle overeenkomsten tussen de Dienstverlener en de Klant is Belgisch recht van toepassing.
Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Dienstverlener gevestigd is.

Samen jouw verhaal vertellen?

Jonghelinckstraat 8a
2018 Antwerpen

STUDIO RABONA

Wietse Claes
+32 (0)477 26 41 34
info@studiorabona.be
BTW BE 0759.881.766

RABONA DIGITAL

Jelle Claes
+32 (0)468 15 68 24
info@rabonadigital.be
BTW BE 1005.219.809

© 2024 Studio Rabona BV & Rabona Digital BV | algemene voorwaarden | contact